31-05-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΘΝ 7/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ).

31-05-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΘΝ 7/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ).

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ – ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5060301 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»»
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής , προϋπολογισθείσας δαπάνης 961.451,62 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και
1.192.200,00 με ΦΠΑ , με δυνατότητα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 215.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως
τροποποιούμενος ισχύει σήμερα.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33