30-9-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Κ.Υ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

30-9-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Κ.Υ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ4/2021
Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου για το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 35.000,00€ καθαρής αξίας επιπλέον ΦΠΑ 24% 8.400,00€, με διάρκεια 60 ημερών ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33