26-4-2021 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.

26-4-2021 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, (CPV 30192110-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.670,00€ χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

 

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33