20.05.2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια τριάντα (30) τεμαχίων υπολογιστών, για

20.05.2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια τριάντα (30) τεμαχίων υπολογιστών, για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα
αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη
Αναδόχου για την προμήθεια τριάντα (30) τεμαχίων υπολογιστών, για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων ΠΦΥ της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου,με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσειτιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμούτης 2ηςΥΠΕ Πειραιώς καιΑιγαίου,
προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Δείτε το αρχείο εδώ ....

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33