ΔΘΝ2/2022 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη διαχείριση (αποκομιδή – αποστείρωση – αποτέφρωση – αδρανοποίηση) των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ (αμιγώς μολυσματικών, μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, ά

ΔΘΝ2/2022 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη διαχείριση (αποκομιδή – αποστείρωση – αποτέφρωση – αδρανοποίηση) των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ (αμιγώς μολυσματικών, μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, ά

ΔΘΝ2/2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη διαχείριση (αποκομιδή – αποστείρωση – αποτέφρωση – αδρανοποίηση) των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ (αμιγώς μολυσματικών, μικτών επικίνδυνων αποβλήτων, άλλων επικίνδυνων στερεών ή υγρών αποβλήτων και φαρμάκων) των Υγειονομικών Μονάδων ΠΦΥ (ΚΥ, ΠΠΙ, ΠΙ, ΤΙ) των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (CPV: 90524400-0), προϋπολογισμού:

(3 ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΤΜΗΜΑ Ι - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 138.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (171.368,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 183.280,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (227.267,20 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 137.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (170.376,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για 2 έτη ή έως εξαντλήσεως του εκάστοτε προϋπολογισμού του τμήματος, εάν αυτός δεν εξαντληθεί εντός της διετίας, με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης μέχρι των ποσών:

ΤΜΗΜΑ Ι – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 69.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (85.684,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 91.640,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (113.633,60 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 68.700,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (85.188,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Δείτε το αρχείο εδώ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33