10/02/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης Προσωπικού με ραδιοταξί για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ΄ οίκον στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της.

10/02/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών  σφραγισμένων  προσφορών για την επείγουσα «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης Προσωπικού με ραδιοταξί για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ΄ οίκον στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4821/2021 (Α΄134) με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης Προσωπικού με ραδιοταξί για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ΄ οίκον στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της 2ης ΥΠΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του οικείου ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου CPV60100000-9 (Υπηρεσίες οδικών μεταφορών) προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)

Η με αριθμ.Πρωτ.7598/10-02-22 Απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

Ημερομηνία Λήξης:    11/02/2022 και ώρα 13:00 π.μ.

 

Δείτε το αρχείο εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33