07.02.2022 Πρόσκληση για τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών ευθύνης της 2ης ΥΠΕ

07.02.2022 Πρόσκληση για τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών ευθύνης της 2ης ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του οικείου ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (CPV60000000-8), προϋπολογισμού 27.600,00€ μη συμπ. Φ.Π.Α.Η με αριθμ.Πρωτ.6554/7-2-2022 Απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

Η με αριθμ.Πρωτ.6554/7-2-2022 Απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

                                                                                              Ημερομηνία Λήξης:14/2/2022και ώρα 14.00

 

Μπορείτε να δείτε το αρχείο εδώ ...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33